Ẩn cột trong google sheet

L&#;m c&#;ch n&#;o để ẩn nhanh c&#;c &#;, h&#;ng v&#; cột kh&#;ng sử

Lưu ý: Bạn thậm chí không cần phải chọn toàn bộ cột để sử dụng phím tắt này để ẩn nó Nhấp vào Lưu hoặc Xong. Để xem các ô được bảo vệ, hãy nhấp vào mục Xem Hiện Dải ô được bảo vệ. Ai là người có thể bảo vệ một dải ô hoặc trang tính Nếu sở hữu một Nền sọc sẽ xuất hiện trên các ô đó. Một mũi tên sẽ xuất hiện trên hàng hoặc cột bị ẩn. Để hiển thị lại một hàng hoặc cột, hãy nhấp vào mũi tên từng Nhấp vào Lưu hoặc Xong. Nhấp chuột phải và chọn Ẩn hàng hoặc Ẩn cột trong trình đơn xuất hiện. BướcNhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Các bạn hãy nhấn giữ nút Ctrl và nút Alt, sau đó nhấn phím sốCtrl + Alt +Khi bạn sử dụng tổ hợp phím tắt này, tất cả các hàng đã chọn sẽ bị ẩn. Ai là người có thể bảo vệ một dải ô hoặc trang tính Nếu sở hữu mộtNhấp chuột phải và chọn Ẩn hàng hoặc Ẩn cột trong trình đơn xuất hiện. Để hiển thị lại một hàng hoặc cột, hãy nhấp vào mũi tên từngBướcChọn cột muốn ẩn đi. Một mũi tên sẽ xuất hiện trên hàng hoặc cột bị ẩn. Để xem các ô được bảo vệ, hãy nhấp vào mục Xem Hiện Dải ô được bảo vệ. Nền sọc sẽ xuất hiện trên các ô đó.

Hướng dẫn c&#;ch sửa c&#;c lỗi c&#;ng thức phổ biến trong

Trên tab Number, chọn Custom ở phía dưới và nhập ba dấu chấm phẩy Nếu giá trị trong ô khácthì không làm gì. Bạn có thể ẩn toàn bộ các hàng và cột trong Excel, mà tôi giải thích dưới đây, nhưng bạn chỉ ra các cell trống. BướcTrong cửa sổ New Rule, bấm chọn mục Use a formula to dêtrrmine which cells to Nhấp chuột phải vào một ô hay nhiều ô được chọn và sau đó nhấn vào Format Cells. Cách làm cụ thể như sau: BướcChọn vùng bảng dữ liệu (ví dụ ở đây là vùng B2:D4) BướcBấm chọn công cụ Conditional formatting, chọn New Rulue.

Tìm hiểu thêm: Tìm kiếm: Hàm FORMULATEXT: FORMULATEXT(ô) Trả về công thức dưới dạng một chuỗi. Tìm hiểu thêm: Tìm kiếm: Hàm COLUMNS: COLUMNS(dải_ô) Trả về số cột trong một mảng hoặc dải ô đã chỉ định. Tìm hiểu BướcChọn tiêu đề hàng bên dưới vùng làm việc được sử dụng trong trang tính Trả về số cột của một ô đã chỉ định, với `A=1`. Chúng tôi có thể ẩn toàn bộ hàng hoặc cột bằng cách Ẩn & Hiện và có thể ẩn tất cả các hàng và cột trống bằng lệnh này. Ẩn các ô, hàng và cột không sử dụng bằng lệnh Hide & Unhide.