Đặt vào hai đầu đoạn mạch

đặt v&#;o hai đầu đoạn mạch một hiệu điện Hoc24

Xem lời giải · Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp xoay chiều u = U 0cos(ωt − π 4)(V) u = Uc o s ω tπV dòng điện qua phần tử đó là i = I 0cos(ωt + π 4)(A). C. Đường tròn D. Elip. Phần tử đó là A. cuộn dây có điện trở B. điện trở thuần C. tụ điện D. cuộn dây thuần cảm Xem lời giảiKhi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng √lần giá trị điện trở thuần. nhanh pha góc ππC. Đặt điện áp u = Ucos(πt+ π 6)V u = Ucos (π t + π 6) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I 0cos(πt− π)A i = I 27/04/ 2, Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. nhanh pha góc ππ 6 Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một phần tử một điện áp xoay chiều u = U 0cos(ωt − π 4)(V) u = Uc o s ω tπV dòng điện qua phần tử đó là i = I 0cos(ωt + π 4)(A). Phần tử đó là A. cuộn dây có điện trở B. điện trở thuần C. tụ điện D. cuộn dây thuần cảm Xem lời giải Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa · Vật lý/05/ 8, Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định thì đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch có dạng là A. Hình sin B. Đoạn thẳng. i = Ic o s ω t + πA. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là A. chậm pha góc ππB. i = Ic o s ω t + πA.

Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc v&#;o đoạn mạch AB như h

Hệ số công suất Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức: u = cos(πtπ/12) (V) thì công suất tiêu thụ trong mạch làW. Biểu thức cường độ dòng điện trong Phương pháp Khi Z L = Z C thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện nên cosΦ =Ví dụ Ví dụKhi có một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây có điện trở thuầnΩ thì hệ số công suất của cuộn dây bằng 0,Cảm kháng của cuộn dây đó bằng A,5 Ω. B,0 Ω. C,5 Ω. D,0 Ω. Lời giải: Áp dụng công thức tính hệ số công suất ta có · LớpVật lý/04/ 9, Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình trong đó điện trở R1 R= 4Ω, R2 R= 5Ω. đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 =Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung. Khi K đóng, điều chỉnh giá trị biến trở đến giá trị Rhoặc Rthì công suất tỏa nhiệt trên mạch đều bằng P. Độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu mạch và dòng điện trong mạch 35, Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Tính điện trở R3 RXem lời giải Câu hỏi trong đề: Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9!! Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ω=π (rad/s) và ω= π (rad/s). Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhaulần. Bắt Đầu Thi Thử Quảng cáoĐặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch như hình vẽ.

Đặt điện &#;p v&#;o hai đầu đoạn mạch c&#; R, L, C mắc nối tiếp

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử X là U, giữa hai đầu phần tử Y là 2U Giá trị Io và Uo là: AA;V · Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u = cosπt (V) u = cos πt V thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụngA và sớm pha so với u. Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là U L max thì điện· Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều u = Uocosπt (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha ππso với cường BHz. CHz. DHzCho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử X và Y mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R =, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L=ππ H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π/4 so với cường độ Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Biết L là cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =π H L =π H. Dung kháng của tụ điện C là. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = √6cosπt. Lớp Vật lý/09/, (megabook năm) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần sốHz. Biết điện trở thuần R =W, cuộn dây thuần cảm có. Biết giá trị điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là u1 =√V; i1= √A; tại thời điểm t2 là u2 =V; i2 = -√A. 05/11/ 5, Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thể xoay chiều có tần sốHz. AΩΩTrang chủ.

Mạch điện gồm cuộn d&#;y mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt v&#;o hai đầu đoạn

Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là V và √Độ lệch pha giữa điện ápĐặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = U √2cosωt(V) u = Ucos ω t (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị Điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = √2cosπt (V). Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế V. Biết R1 =Ω; R2 = R3 =Ω, R4 R=Ω; R= R=Ω, R=ΩMắc vào N và B một vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh R, khi R = R1 =Ω thìcông suất trên mạch là P1, khi R = R2 =Ω thì công suất P2, biết P1 = P2 và ZC > ZL. Khi R = R3 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kếThay vôn kế bằng một Xem đáp án»/09/, Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết R=10Ω, cuộn cảm thuần có L=0,1π(H), tụ điện có C=0,5π(mF) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL=cos(πt+π2)(V) · Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωtV thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức i=I2cosωt+φiA, trong đó I và φi được xác định bởi các hệ thức tương ứng là: A. I=U0R;φi=π2 B. I=U02R;φi=0 C. I=U02R;φi=−π2 D. I=U02R;φi=017, Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp.

Cho một mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự tr&#;n với cuộn d&#;y

Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm L, r. Nếu ngắt bỏ cuộn cảm L thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i= I o cos(πtπ)A. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh (cuộn dây thuần cảm 2L > CR 2), một điện áp xoay chiều u = cosωt (V) với ω có thể thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều V –Hz thì điện áp giữa hai đầu đoạn R-C và điện áp giữa đầu đoạn C-Lr và có cùng một giá trị hiệu dụngV và trong mạch đang có cộng hưởng điện Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là U L max thì điệnCho đoạn mạch AB như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = √6cosπt. Thay đổi ω đến giá trị sao cho dung kháng của tụ điện gấplần cảm kháng của cuộn dây, thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó là đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U=36V thì dòng điện chạy qua mạch có cường độ I=5A. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U2 cosπt V. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ sau. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Người ta giảm cường độ dòng điện xuống còn 1,5A bằng cách nối thêm đoạn mạch một điện trở Rx. tìm giá trị của Rx· Đặt điện áp có giá trị hiệu dụngV vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i= I o cos(πt + π 4)A. Biết R =Ω, r =Ω.

Đặt điện &#;p xoay chiều tần số 50 Hz v&#;o hai đầu đoạn mạch AB gồm hai

Đặt điện &#;p u = U2 cos omega t v&#;o hai đầu một tụ điện th&#;

Hiệu điện thế giữa haiCho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần Rmắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần Rmắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f =π L C và giá Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần cảm L và tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u =cos ω t (V), lúc đó Z L = 2Z C và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở là U R =V. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu Đặt điện áp (V) vào hai đầu đoạn mạch AB chứa RLC nối tiếp theo đúng thứ tự đó, điện dung C thay đổi sao cho dòng điện qua mạch có biểu thức.Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm L và tụ điện C. Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM, MB lần lượt là· Đặt điện áp u = U o cos(πt) V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần √3 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dungπ · Lớp Vật lý/09/, Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = Ω R= Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = Ω R= Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 Rlà 6V.

Đặt v&#;o hai đầu đoạn mạch chỉ c&#; tụ điện một điện &#;p xoay

Biết R =Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C Vật lý/09/ 6, Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung C một điện áp có biểu thức u = U0cos (ωt + φ). A. UωC Uω C. B Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần sốHz. D. π/2 và sau đó tăng dần. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai bản tụ điện lần lượt là V và Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn bằng A B. π/4 và sau đó tăng dần. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức. C. π/4 và sau đó giảm dần. Tại thời điểm cường độ dòng điện chạy qua mạch có giá trị i = U0ωC thì điện áp tức thời giữa hai bản tụ bằng. Lời giải· Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt điện áp u = √2cos (πt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Lúc đầu C = 0,1/π mF sau đó giảm dần điện dung thì góc lệch pha giữa điện áp trên cuộn dây và điện áp toàn mạch lúc đầu A. π/2 và không thay đổi.

Đặt điện &#;p v&#;o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần

Đặt một điện &#;p u = U0cos(pi t + pi)V v&#;o hai đầu đoạn mạch